Základní principy BDSM vztahu

Každý sexuálně aktivní člověk vyznává v sexu různé sexuální praktiky. Někteří se drží při zemi, užívají si romantiky a něžností, někteří upřednostňují tvrdší sexuální praktiky a někteří vyznávají BDSM.

Co je to BDSM?

BDSM je zkratka, pro B-D a D-S, kdy B-D je bondáž a disciplína a D-S je dominance a submise. Tak všechny tyto fenomény patří do sexuální praktiky zvané BDMS. BDSM sexuální praktika je oblíbená u těch, kteří vyznávají prvky** sado-maso**, kteří se nechávají rádi poutat, trestat, kteří při sexu hrají rádi různé role, nebo kteří rádi partnera mrskají, ať už bičíkem, nebo jinými pomůckami.

Bondáž a disciplína

B-D, tedy bondáž a disciplína, zahrnuje tělesné tresty, poutání, a ponižování. To vše využívá osoba, které je v nadřazeném postavení vůči osobě podřízené. Nadřazená osoba stanovuje pravidla a nutí osobu pod pohrůžkou různých trestů, aby těchto cílů dosahovala. V případě, že podřízená osoba jakkoliv zklame, přichází na řadu trest.

Dominance a submise

D-S, neboli dominance a submise, představuje sexuální praktiku, kdy nadřazená osoba má vliv na osobu podřazenou. Podřazená osoba ji musí poslouchat, musí ji následovat a musí jí být naprosto oddaná a poslušná. Tato praktika je velmi podobná bondáži a disciplíně, ale jisté rozdíly mezi nimi jsou.

Sadismus a masochismus

S-M, tedy** sadismus a masochismus**, patří k nejvýraznější součástí BDSM. Tato praktika spočívá v úmyslném vyvolání a přijímání bolesti, která umocňuje sexuální vzrušení. I zde jsou ale stanovena pevná pravidla, která se musí dodržovat. Tak např. sadista nesmí nikdy překročit masochistické potřeby submisivního jedince víc, než je podřízený schopen snést. Výjimkou jsou tresty, při kterých se v danou chvíli nejedná o uspokojování, ale o potrestání podřízeného z důvodu, že se dopustil vůči nadřízené osobě nějakého prohřešku. To vše opět na základě pravidel, která byla na počátku přesně domluvena. Tyto tresty ale musí probíhat ze strany nadřízeného s rozmyslem, aby podřízenému nijak neublížil.

Základní principy BDSM vztahu

Základním principem sexuální praktiky zvané BDSM je vzájemná úcta obou partnerů. U této praktiky je důležité, aby se oba aktéři dostatečně znali, aby věděli, co může jeden od druhého očekávat, aby si stanovili svá pravidla, kam až chtějí zajít a co už by bylo příliš.** Vzájemná důvěra** je na prvním místě. Asi těžko by se někdo chtěl podřizovat osobě, ve které nemá důvěru a které si neváží. Stejně jako osoba podřazená důvěřuje a váží si osoby nadřazené, tak si musí vážit i nadřazená osoba podřízené. Osoby musí mezi sebou jednat jako mezi sobě rovnými. Pokud přijdete do styku s člověkem, který se hned pasuje do role pána, na takového si dávejte pozor. Zde by hrátky nemusely dopadnout dobře. Až poté, co se obě strany ujistí, že si rozumí, že si vzájemně vyhovují a že se jejich představy shodují a že si tedy můžou věřit, můžou začít provozovat tuto sexuální praktiku, kdy následně submisivní jedinec nabídne kontrolu nad sebou dominantnímu jedinci. Vše záleží na tom, co oba chtějí. Nikdo není nucen cokoliv dělat, pokud sám nechce.

Druhy trestů v BDSM

Trestem se rozumí něco, co se osobě, která je v podřízeném postavení, nezamlouvá a kdy to značí, že v něčem pochybila nebo provedla něco špatně. Někteří jedinci porušují pravidla záměrně, protože jim tresty nevadí, nebo naopak je vyhledávají, jsou rádi, když jsou středem pozornosti a když je jim působena jakákoliv újma v podobě různých trestů. Tresty můžou být jak fyzické, tak i psychické. U fyzických trestů je podřazeným aktérům působena bolest buď rukou nebo určitým předmětem v podobě různých** erotických pomůcek** nebo jiných věcí, nebo se může jednat o tresty psychické, spočívající v ponížení, v pevném spoutání, v nucení stát na určitém místě v nepříjemné poloze, atd. Pokud chcete potrestat masochistu, zřejmě nebude tím pravým trestem bití nebo jiné působení bolesti. Tím nejpřísnějším trestem pro něj bude naopak ignorace, neboť pro něj není nic horšího, než když si jej jeho Pán nebo Paní nevšímá a ignoruje ho.

V čem spočívá BDSM

BDSM zahrnuje celou řadu sexuálních praktik, vedle již zmíněných také sadismus, masochismus a různé formy fetišismu. Základem BDSM je absolutní oddanost a poslušnost podřízené osoby vůči osobě nadřízené. Přitom ale nadřízená osoba se podřízené zavazuje, že s ní bude jednat pouze podle předem dohodnutých pravidel, které v žádném případě neporuší, ani nepřekročí jejich hranice. Taková pravidla zahrnují i způsoby a četnost trestání, druhy trestů, jejich intenzita, surovost, stejně jako druhy a způsoby odměn na „dobré“ chování. Vztah mezi nadřízeným a podřízeným může přejít až do vztahu otrokářského, kdy se submisivní osoba stává otrokem. Takto vzniklá role spočívá se vzdání se všech svých práv, kdy se na důkaz toho podepíše otrocká smlouva.

Co aktéry na BDSM láká a vzrušuje?

Některé lidi vzrušují nejen fyzické a psychické podněty, ale vůbec samotná představa a praktika nadřazenosti a podřízenosti. Tato představa se prolíná i běžným životem, nejen v sexuální oblasti. Vztah dominance a submisivity má jasně daná pravidla a nic se podřízenému jedinci neděje bez jeho svolení. Submisivní jedinci jsou vzrušeni a uspokojování tím, jak dominantní osoba s nimi zachází, jak je trestá, vzrušuje je bolest, kterou musí vytrpět a pocit ignorace nebo ponížení. Opačný styl naopak vzrušuje a uspokojuje vůdce, tedy dominantní osobu, která má tu moc ovládat svého otroka.

Pravidla BDSM

Při BDSM nedochází k ničemu, co by nebylo součástí předchozí vzájemné dohody. Každý podřízený má kdykoliv právo stopnout „hru“, a to v okamžiku, kdyby se podle něj dělo něco neočekávaného, nebo kdyby nadřízený porušil pravidla a zašel za hranice jeho možností. I to se samozřejmě může stát a často se to stává, že se nadřízený nechá unést touhou, vzrušením a vášní, a překročí dohodnutá pravidla. V okamžiku, kdy podřízený uplatní „stopku“ musí dominant ihned všeho nechat a okamžitě odstranit vše, co k zastavení hry vedlo. Právě tato možnost stopky podřízenému dává jistotu, že s ním bude nakládáno pouze tak, jak bylo dopředu dohodnuto a že nedojde k případné** újmě na zdraví.**

Jaké pomůcky se při BDSM používají?

Obvykle se při BDMS můžete setkat s jezdeckým bičíkem, s důtkami, s plácačkami, s pouty, provazy, okovy, s pásem cudnosti, s obojkem, řetězy, roubíky a dalšími.

Nejčastější role při BDSM

Typickými scénami a postavami při BDSM jsou bezesporu učitel a žák, pán a otrok, rodič a dítě, jezdec a kůň, věznitel a vězeň nebo cvičitel a pes. Role si rozdělují aktéři před začátkem akce. Dopředu však převážně mají jasno, zda vyznávají dominanci nebo submisivitu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9472 (magazinerotika.cz#113)


Přidat komentář