Rovnováha ve vztahu

Jakmile se rozhodnete, že nebudete sami, ale budete dva, musíte počítat s osobností a potřebami druhé osoby. Vztah dvou lidí je o kompromisech, toleranci, rovnováze mezi dáváním a braním. Jak však určit míru dávání a braní?

Potřeby a přání ve vztahu

Každý z nás má potřeby a přání, které však nejsou statické, ale mění se, či se zvyšují, prohlubují. První co, tak uspokojujeme potřeby, bez kterých se neobejdeme. Máme-li pak tu možnost, tak si plníme i svá malá, ale i velká přání, která nám život obohacují, činí ho veselejším a plnějším. Vstoupíte-li pak do vztahu, nenecháte své potřeby a přání někde ladem, ale půjdou obrazně řečeno s Vámi. A tak to bude mít i Váš protějšek. Některé potřeby budete mít společné, kdy se ostatně i budete snažit, abyste je společně naplnili, protože budete tvořit dvojici. Ona přání se však mohou změnit po časové stránce, kdy dojde k jejich naplnění. Je však i možné, že vlivem vztahu se budete muset Vy, či protějšek určitého přání vzdát. A tady se již můžete dostat na tenký led, mezi onou rovnováhou braní a dávání. Nemusí to být pravidlem, ale může se i stát, že jakmile jednou ustoupíte, uskromníte se, pak tuto skutečnost bude druhý z Vás, který nemusel ustoupit, opětovně očekávat, až zase dojde tzv. na lámání chleba. Pro klid ve vztahu opět ustoupíte, nebo se již vzepřete, a budete si hrát na „jednou ty, podruhé já“?

Sobecké chování partnera

Je skutečně sobec ten, který v nevědomosti bere? Co když druhý ve vztahu nedává najevo, že také on má svá přání? Co když se navenek projevuje, že mu vlastně činí potěšení, když druhý má radost, zato uvnitř pak cítí smutek, protože očekává, že jedince, který si bere, jednou napadne, také dát? S takovýmto předpokladem, kdy si jeden myslí, či jeden očekává, ztroskotal nejeden vztah. Povětšinou to pak bývá žena, která se obrazně řečeno obětuje, kdy mužovi činí pomyšlení, nebo mu dovoluje dělat, plnit si to, co chce. Žena pak na oplátku očekává, že se muž sám od sebe dovtípí, že i ona by si ráda někam zašla, něco pěkného koupila, podnikla zahraniční dovolenou atd. Jenže pro muže je příznačné to, že myslí jasně, konstruktivně, přímočaře, a nijak se nedomýšlí. Toho si však něžné pohlaví moc vědomo není, či na tento důležitý fakt nehledí. Zbytečně pak za čas dojde ve vztahu k hádce, a to v momentě, kdy ženě přeteče pohár trpělivosti, tolerance. Muž, aniž by něco tušil, bude označen za hlavního viníka a sobce zároveň. Přitom sobecké chování by mohlo jít od ženy, v tomto případě tedy, protože žena činí něco na úkor toho, že očekává.

Převaha braní ve vztahu

Jiná věc je, když jedinec bere, a přitom si je vědom toho, že dané činí účelově, a nemíní připustit, že by také on sám měl dávat, a ve vztahu ustoupit. Žádnému vztahu neprospívá, pokud jeden jedinec má převahu v braní, zatímco druhému se nedostává. Jsou však i výjimky, kdy tato zdánlivě nepřekonatelná nerovnováha vztahu nijak neškodí. Důležité a stěžejní však je, aby oba dva jedinci byli se situací srozuměni, plně ji vnímali. Sladit míru potřeb a přání, kdy jeden jedinec má větší touhu po uspokojení potřeby, než druhý, možné je. Vždy však záleží na osobnosti každého z nich. Jakmile však ve vztahu převládne nerovnováha, která jedinci, kterému se nedostává, nevyhovuje, může dojít ke vzniku problému. Převaha braní ve vztahu může být pro takového jedince značně frustrující. Existence a úspěšnost vztahu pak bude odvislá také od toho, kam až jedinec, který strádá, nechá zajít vzniklou situaci. Ideální je, pokud si partneři na začátku vztahu určí jistá pravidla. Jenže, tady může být také problém. Na začátku vztahu je totiž maximální míra zamilovanosti, kdy jedinci nemají vůbec potřebu řešit takové podružnosti. Schválně jsme uvedli podružnosti, protože v období zamilovanosti se jedinci zabývají zcela jinými záležitostmi, než nastavování mantinelů.

Převaha dávání ve vztahu

Někteří z nás jsou dobré duše, kdy si přejeme pro druhé to nejlepší. Nijak se nerozpakujeme nad tím, abychom druhým plnili jejich přání, byť by se nejednalo o maličkosti. Ten, kdo rád, dobrovolně dává, nemusí být vyloženě jen jedinec něžného pohlaví. Může se také jednat o muže, který je v nejvyšší míře zamilovaný. Může se jednat o muže, jehož sebevědomí není zrovna vysoké, a má to mínění, že si ženu, se kterou nyní je, vlastně nezaslouží. A tak to ani nemusí být jen zamilovanost, která muže popohání kupředu, aby partnerce snesl modré z nebe. Muž partnerku rozmazluje, protože se bojí, že kdyby přestal, tak by také mohla žena poznat, že je jen obyčejným, nijak zajímavým mužem. Až sem nemusí být žádný problém. Jenže pokud žena zjistí, že může s mužem tzv. orat, a navíc bude mít takovou povahu, pak s ním bude doslova zametat. Tím, že žena přijde na fakt, že muž jí prakticky splní vše, co si žena řekne, začne samotná žena využívat, respektive zneužívat. Muž danou pravou situaci může prohlédnout, ale třeba také ne, protože žena bude dobrá herečka, či bude muž plout na obláčku zamilovanosti.

Vliv převahy dávání na zadlužení

Je logické, že začne-li se s dáváním, tak to nezůstane jen u lučních kvítků, borovicových šišek, hub, borůvek atp. Dávání jde ruku v ruce s výdaji. Tím, jak budou stoupat požadavky jedince na potřeby a přání, se začnou snižovat finanční rezervy partnera, který potřeby a přání bude druhému plnit. Vše může vygradovat do té míry, že si partner bude půjčovat od známých, vezme si půjčku, zadluží se. A jakoby toho nebylo málo, může partner přijít o práci, či se bude potýkat s dlouhodobou nemocí, kdy peněz hned valem ubude, jenže požadavků bude stále stejně, či ještě více. Exekuce, osobní bankrot je pak strašákem dnešní doby. A tak je dobré, se v dávání opravdu nevydat ze všeho, nezaprodat vlastní duši. Jedinec, který jde jen po zisku, po hmotných statcích, nejspíš nepřinese rovnováhu po stránce citové, aby druhému vynahradil jeho obětovnost a vstřícnost láskou. I když je samota smutná, tíživá, je mnohdy mnohem osvobozující, než setrvání ve vztahu, který může jednoho z dvojice přivést na mizinu.

Dávání a braní není jen o financích

Jakmile se řekne „má dáti, dal“, hned si představíme jasné účetnictví, čísla a peníze. Peníze sice hýbou světem, bez peněz bychom nemohli bydlet, jíst, šatit se. Peníze však skutečně nejsou všechno. A i když i ve vztahu v oblasti dávání a braní, řada jedinců slyší a vidí pouze hmotné statky, jsou i jiné pohledy na danou situaci. Dávání a braní se může týkat lásky, pozornosti, vstřícnosti, komunikace. Jinými slovy, dávání a braní se může týkat i toho, co nejde jednoduše uchopit, porovnat, zvážit, zabalit. O to cennější však je, pokud je vztah právě založen na dávání a braní po stránce citové. Takový vztah má mnohem větší šanci na přežití, na spokojené žití, než vztah, kdy jeden, či oba dva jedinci stále čekají, že něco dostanou, či za to, že něco dají, zase něco obdrží. Stále totiž čekat na odezvu, a pak posuzovat, zda je přiměřená, dostatečná, je úmorné a ubíjející. Takový vztah není zrovna založený na lásce a porozumění. Rovnováha může být ve vztahu docílena i v tom případě, že pomyslné váhy budou jen v srdcích obou jedinců.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9413 (magazinerotika.cz#238)


Přidat komentář