Když láska přejde v domácí násilí

Lásku můžeme přirovnat ke křehké rostlince, kterou je třeba nejen zalévat a poskytovat jí vhodné stanoviště. S rostlinkou je třeba si také povídat a chránit ji před škůdci. Bohužel jedním ze škůdců může být i samotný majitel.

 

Láska totiž může být i sobecká, nepřejícná, majetnická. Láska tak nemusí být jen čistá, nevinná, vzájemná. Jak se chová jedinec na začátku vztahu, nemusí nic vypovídat o tom, jaký je ve skutečnosti. Když chceme někoho zaujmout, získat ho, pak se snažíme vypadat v lepším světle. Jen málokdo přizná své chyby a ukáže hned své slabé stránky. Je i poměrně pochopitelné, že se snažíme naše nedokonalosti a slabiny před druhým ukrýt, a to alespoň do chvíle, než si budeme jisti, že jsme dotyčnou osobu získali na svoji stranu, že nejsme pro druhou osobu jen člověkem z davu, ale jsme si mnohem blíž. Na začátku vztahu tak může být horoucí láska, jako z nějakého románu. Harmonické souznění dvou duší může dokonce pokračovat i dlouhé měsíce, až roky. Jenže jednoho dne může dojít ke změně, která nemusí druhému přinést nic pozitivního. Partner si začne nárokovat své majetnické právo. V partnerovi se začne probouzet doposud tajená povaha žárlivce, která může v plné míře propuknout.

Majetnická povaha u jedince

Je pro nás typické, že si schraňujeme určité věci, které pro nás mají určitý význam. Obklopujeme se vším, co nejen potřebujeme k žití, ale také, co se nám líbí. Každý z nás může mít určitou svoji krabičku s poklady, do které ukládáme vzpomínky na zážitky, které jsme prožili, ale také na osoby, které jsme potkali, a pro které máme v našem srdci místo. Vlastnit může prakticky jakoukoli věc, kterou si koupíme, vyrobíme. Do jisté míry můžeme vlastnit i domácího mazlíčka, kdy se stáváme páníčky pejska, kočičky, křečka apod. Nemůžeme však být vlastníky druhé osoby, ať už se bude jednat o partnera, manžela, nebo děti. Můžeme s druhými sdílet život, ale nemůžeme si u nich nárokovat, že nám patří, i kdybychom je živili, šatili, poskytovali jim střechu nad hlavou. Jenže jiného názoru jsou někteří jedinci, kteří mají ryze majetnickou povahu. Povětšinou se pak jedná o muže, muže despoty, žárlivce, sobce, ješity, nevyrovnané osoby.

Projevování majetnické povahy

Jak se projevuje taková majetnická povaha? Ten, kdo zažil soužití s jedincem majetnické povahy, by bezpochyby mohl vyprávět. Vše může začít nevinně, tak jako zmíněná čistá láska, ale konec může být i smutný, až tragický. S majetnickou povahou jde ruku v ruce žárlivost. Jedinec, který se domnívá, či je přesvědčen, že druhá osoba mu zcela patří, bude jejím vůdcem, pánem. Pokud by snad osoba k jedinci nevzhlížela s patřičnou úctou, neprojevovala oddanost, mohla by zažít i řadu krušných chvil. Majetnická povaha se může projevit například v tom směru, že druhý nesmí obrazně řečeno učinit krok bez vědomí svého partnera. Kamkoliv se vydá, tak nejprve musí získat souhlas od partnera. Pokud by se stalo, že jedinec začne byť jen nevinně komunikovat například s prodavačem, kdy by partner mohl vycítit, že komunikace je dvojsmyslná, či směřující jinam, než má, tak může jedinec zažít peklo. Žití s majetnickou osobou není žádný med. Ono peklo se pak může týkat různých zákazů, příkazů, ale také ubližování.

Domácí vězení

Není výjimkou, že jedinec, který žije s majetnickou osobou, má tzv. domácí vězení. To jsme ostatně již výše naznačili. Asi jen těžko by si ono domácí vězení nechal líbit jedinec, který je vnitřně dostatečně silný, nepotřebuje být odkázaný na druhého apod. V domácím vězení tak můžeme spíše spatřit slabé ženy, na kterých si silní jedinci hojí své pošramocené ego, ať už z práce, nebo ze špatné zkušenosti z dětství, kdy se na nich negativně podepsala výchova rodičů. Z uvedeného může vyplývat, že jedinec, který je držen doma, má snad pouta, či je jinak přivázaný. Nemusí tomu tak vůbec být. Jedinec může být natolik zdeptán, zastrašen, že byť jen pouhá myšlenka, že by snad odešel, utekl, ho naplňuje hrůzou, protože potrestání, které by pak následovalo, by bolelo nejen na duši, ale třeba i na těle.

Plánování útěku z domácího vězení

Jedinec, který je „pod zámkem“, se zpočátku možná dobrovolně nesmířil se svým vězením, a tak se jednou, či vícekrát pokusil utéci. Jenže věznitel může mít různé konexe, najatého detektiva apod., aby v takových případech bylo hned zasáhnuto. Jeden, či dva nepodařené útěky, po kterých pak následoval trest, jedince přiměly, aby se smířil se svým osudem. Jistě, žijeme v 21. století, kdy je možné použít mobil, internet, křičet z okna apod. Jenže nehledě na tom, ve kterém století žijeme, se dějí věci, o kterých jsme ani netušili, že by k nim mohlo dojít. Naopak se můžeme střetnout s tím, že mezi námi je stále více osob, které se chovají deviantním způsobem, ubližují, ať už z určitého důvodu, nebo jen tak pro zábavu. Naplánování útěku z domácího vězení tak nemusí být nijak lehké, zvláště pokud vězněný jedinec nemá finanční prostředky, nemá, kde složit hlavu apod.

Domácí násilí

Tak, jako je to s domácím vězením, to může být i s domácím násilím. Nejedna žena se potýkala, či potýká s domácím násilím, ať už jednorázového, nebo opakovaného charakteru. Jedinec, kterému jednou ujede ruka, a skončí v obličeji partnera, bude nejspíš svůj čin omlouvat, prosit o odpuštění, na omluvu věnuje nějaký dárek. Omluvy, prosby může myslet vážně, ale také jen na oko. Právě ona první facka, rána, může být průlomová, kdy si jedinec najednou uvědomí svoji touhu po moci, svoji potřebu mít navrch. Takový pocit se může jedinci velmi zamlouvat, a bude ho chtít ještě jednou zopakovat. Bude pak vyčkávat, kdy partner udělá nějakou chybu, nepředloženost, ať už by se jednalo o maličkost. A je pravděpodobné, že se svého velmi brzo dočká. Může jít například i o jinak srovnané ručníky, příbory, konzervy apod. Může jít také o smítko prachu. A tak po zjištění takového nedostatku partnera hned potrestá. Opakované vztáhnutí ruky na partnera již nejspíš bude bez následných omluv. Naopak se může také ubližovaný jedinec dočkat toho, že partner po něm bude chtít, aby se omluvil, žádal o odpuštění, že se polepší apod. Takže, paradoxně ten, kdo ubližoval, bude v pozici, kdy se mu bude druhý omlouvat. Začíná jednostranná hra na pána a otroka.

Ubližování z lásky

Jedinec, který se na druhém dopouští násilí, může své činy omlouvat tím, že tak vlastně činí z lásky. Svého partnera totiž tak miluje, že mu ukazuje, jak co má dělat, co by neměl dělat apod. A to, že přijde nějaký trest, je spíše výchovného charakteru. Jedinec si může sám namlouvat, sám tomu může uvěřit, že to, co činí, na tom není nic špatného. Spíše se však můžeme setkat s tím obrázkem, že si jedinec moc dobře uvědomuje, co dělá. A právě ona moc, onen pocit, že má nad druhým navrch, ho činí ještě silnějším, spokojenějším. Pokud mu ubližování, které činí na partnerovi, dělá dobře, pak je logické, že s tím hned tak nepřestane. Aby se však náhodou sousedé, či cizí lidé nedovtípili, co se děje u nich doma, tak bude jedinec druhému ubližovat na místech, která budou ostatním skrytá. Nemusí tedy partnerku uhodit do tváře, ale třeba ji udělá modřinu na paži, na stehnu apod. Lze velmi pochybovat, že se jedná o ubližování z lásky. Zde je domácí násilí, jak vyšité. I jedna jediná facka může odstartovat sled dalších událostí, na které by jedinec neměl čekat.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id9398 (magazinerotika.cz#189)


Přidat komentář